LINKEDIN

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ – КАНДИДАТИ

„Уайзър“ ЕООД (наричани по-долу „Администратори“ или „Дружество“), е част от групата на „Джи Ай Груп Холдинг“ (наричана по-долу „Групата“), желаят да Ви предоставят информация относно обработката на лични данни, предоставени от пълнолетни кандидати.

 1. ЦЕЛИ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО ОБРАБОТВАНЕ И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ

1.1. Вашите данни се получават по следните начини:

 1. когато се регистрирате в личната зона на уебсайта („MyWyser“).
 2. по електронна поща
 3. чрез нашите агенти/консултанти по наемане на персонал на Gi Group/Wyser
 4. чрез външни уебсайтове или социални мрежи.

1.2. Вашите данни се обработват за целите на регистрацията в MyWyser.

1.3. Правното основание, приложимо към обработването на вашите лични данни за целите, описани в точка 1.2, е изпълнението на договор с Администраторите съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

1.4. Вашите данни ще бъдат обработвани, ако кандидатствате за конкретна обява за свободна позиция и при подаване на спонтанна кандидатура за работа с цел търсене и подбор на кандидати, и по-точно за следните цели:

 1. работата ви като временен работник в нашата компания-клиент.
 2. директното ви наемане в дружество на трета страна.
 3. директното ви наемане в някоя от компаниите

1.5. Правното основание, приложимо към обработването на вашите лични данни за целите, описани в точка 1.4, е предприемането на стъпки по искане на субекта на данните преди сключването на договор съгласно член 6, параграф 1, буква б) от ОРЗД.

1.6. Данните ви могат да бъдат обработвани за целите на проучването и подбора на персонал, като ви се изпращат предложения за работа в съответствие с вашия профил, за да ви се гарантира назначаване на работа.

1.7. Правното основание, приложимо към обработката на личните ви данни за целите, посочени в точка 1.6, е вашето съгласие съгласно чл. 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД.

1.8. Вашите данни могат да бъдат обработвани и за целите на установяването, упражняването или защитата на нашите права в съдебни производства.

1.9. Правното основание за обработката на вашите лични данни за целите, описани в точка 1.8, са нашите законни интереси съгласно член 6, параграф 1, буква е) от ОРЗД.
Правното основание за обработването на специалните категории Ваши лични данни (ако има такива) за същите цели е установяването, упражняването или защитата на право в съдебно производство съгласно член 9, параграф 2, буква е) от ОРЗД.

 1. ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЦЕЛИ НА ОБРАБОТКАТА И ПРАВНИ ОСНОВАНИЯ

2.1. При наличие на Вашето изрично съгласие (член 6, параграф 1, буква а) от ОРЗД) данните Ви могат да бъдат обработвани и за следните допълнителни цели:

 1. предоставяне на информация и изпращане на рекламни съобщения относно услугите, предлагани от Дружествата, или статистически изследвания и проучвания и/или пазарни проучвания, чрез традиционни (по пощата и телефонни обаждания чрез оператор) и автоматизирани методи за контакт (електронна поща, текстови съобщения, мултимедийни съобщения и системи за незабавни съобщения)

б. предоставяне на информация и изпращане на рекламни съобщения за услуги, предлагани от други дружества в Групата (като инициативи за обучение, кариерно развитие, професионално обучение, подкрепа за предаване, търсене и наемане на работа и търсене на мениджъри), както и статистически проучвания и анкети и/или пазарни изследвания, чрез традиционни (по пощата и телефонни обаждания чрез оператор) и автоматизирани методи за контакт (електронна поща, текстови съобщения, мултимедийни съобщения и системи за незабавни съобщения)

2.2. Въпреки това съгласието за обработване на личните ви данни за целите, описани в точка 2.1 по-горе, се дава изцяло по ваша преценка. Ето защо, ако откажете да дадете съгласие за обработване за посочените цели, Вашите данни ще бъдат обработвани само за целите, описани в точка 1 по-горе.

 1. КАТЕГОРИИ ОБРАБОТВАНИ ДАННИ, ИЗТОЧНИЦИ НА ДАННИ И ОБРАБОТВАНЕ НА СПЕЦИАЛНИ КАТЕГОРИИ ДАННИ

3.1. Например Дружеството ще получи следните общи категории лични данни: лично име, бащино име (ако има такова), фамилия, парола, дата на раждане, ЕГН, номер на лична карта, пощенски адрес, адрес на електронна поща и телефонен номер за връзка, образователна квалификация, служебен опит и всяка друга допълнителна информация, попълнена от вас в автобиографията ви и/или предоставена по време на интервю в някой от нашите клонове.

3.2. Дружеството ще получи въпросните данни от вас и/или от уебсайтове, управлявани от трети страни, или от социални мрежи, чрез които дружествата публикуват свободни работни места (от името на своите клиенти или за своя сметка).

3.3. Ако кандидатствате по обява или за работа по ваше желание, ще ви бъде дадена възможност да декларирате, че имате физическо или умствено увреждане и дали попадате в „защитена категория“ (ако сте преминали преглед от експертна комисия – комисия „НЕЛК“ или „ТЕЛК“ – и сте получили удостоверение от нея) във формулярите за събиране на данни, съдържащи се на уебсайта, или по време на телефонно интервю или интервю, проведено в някой от нашите клонове. Тази информация е част от специалните категории данни съгласно член 9 от ОРЗД и ще бъде обработвана в съответствие с действащата правна рамка. Данните ще бъдат използвани, с Вашето съгласие, и при специфични търсения на „защитени категории“ за длъжности, специално поискани за попълване на „квотите за хора с увреждания“, възложени на работодателите от Министерството на труда и социалната политика и Агенцията за хората с увреждания.

3.4. Правното основание за обработката на специалните категории ваши данни, описани в точка 1.2, е вашето изрично съгласие в съответствие с член 9, параграф 2, буква а) от ОРЗД.
Ако не дадете съгласието си, няма да е възможно да се обработват данните от „защитената категория“, в която попадате.

3.5. Моля, не включвайте в автобиографията си никакви специални категории лични данни (лични данни, разкриващи вашия расов или етнически произход, политически възгледи, религиозни или философски убеждения, членство в синдикати, както и генетични данни или биометрични данни с единствената цел да се идентифицира дадено лице, или данни за вашето здраве, сексуален живот или сексуална ориентация).

 1. ПЕРИОД НА СЪХРАНЕНИЕ НА ДАННИТЕ

4.1. При обработване на данни за целите на регистрацията в личната зона на уебсайта и за целите на търсенето и подбора, както е описано в раздел 1, при подаване на молба за работа по искане на кандидата, данните се въвеждат в базата данни на дружеството и се съхраняват за период от 30 месеца след въвеждането им или от датата на последното ви взаимодействие с уебсайта (достъп, актуализиране на данни или качване на автобиография) или агенциите, освен когато дадете съгласието си за удължен период на съхранение на данните, когато такова съгласие е поискано от вас преди изтичането на първоначалния период на съхранение.

4.2. При обработване на данни за цели, свързани с установяването, упражняването или защитата на законно право, както е описано в точка 1, данните се въвеждат в исторически запис и се съхраняват за времето на съдебния спор, до изтичане на сроковете за обжалване.

4.3. При обработване на данни за допълнителните цели, описани в точка 2, данните се въвеждат в базата данни на дружеството и се съхраняват за срока, посочен в точка 4.1, или докато оттеглите съгласието си.

4.4. След изтичане на горепосочените срокове за съхранение данните се унищожават или се преобразуват в анонимен формат.

 1. ЕСТЕСТВО НА ПРЕДОСТАВЯНЕТО НА ДАННИ И ПОСЛЕДИЦИ ОТ ОТКАЗА ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ

5.1. Предоставянето на данните, отбелязани със звездичка във формуляра за регистрация в MyWyser, е необходимо, за да могат Дружествата да завършат вашата регистрация, както е описано в точка 1. Ако откажете да предоставите исканите данни, Дружествата няма да могат да завършат регистрацията ви на уебсайта.

5.2. Предоставянето на данните, отбелязани със звездичка във формуляра за събиране на данни, съдържащ се на уебсайта или по искане на агенциите, е необходимо, за да могат дружествата да извършат процеса на търсене и подбор, описан в точка 1. Ако откажете да предоставите исканите данни, Дружеството няма да може да разгледа вашата кандидатура.

5.3. Предоставянето на данните, описани в точка 2, не е задължително. Ако откажете да предоставите данните или не дадете съгласието си, това няма да се отрази на регистрацията ви на уебсайта и няма да попречи на Дружеството да извърши процеса на търсене и подбор.

 1. ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИТЕ

6.1. Вашите данни могат да бъдат обработвани само от служители на отделите на Дружеството, които са упълномощени за това, за да изпълнят гореспоменатите цели. Въпросните служители са получили подходящи инструкции за работа във връзка със задачите, които ще изпълняват.

6.2. Дружествата могат да предават вашите лични данни на следните страни, за да изпълнят целите, описани в точка 1 по-горе:

 1. Компании клиенти или организации клиенти
 2. Министерство на труда, агенции по труда и инспекции по труда
 3. Публични органи във връзка с активни политики или мерки за заетост
 4. Правни съветници

6.3. Освен това вашите лични данни могат да бъдат обработвани от външни страни, изрично определени за обработващи лични данни, които изпълняват за Дружеството:

 1. Услуги за управление и поддръжка на уебсайтове
 2. услуги по управление и поддръжка на базата данни с кандидати
 3. услуги за архивиране на данни
 4. услуги за изпращане на съобщения
 5. услуги, свързани с проучване на пазара

6.4. Актуализираният списък на получателите може да бъде получен от нашия регистриран офис или чрез изпращане на писмо по на имейл адрес dpo_bg@gigroupholding.com

6.5. Личните данни, предоставени от кандидатите, няма да бъдат разкривани.

 1. ПРЕДАВАНЕ НА ДАННИ ИЗВЪН ЕИО

Вашите лични данни се обработват от Дружествата в рамките на Европейското икономическо пространство (ЕИП) и не се разкриват. Ако е необходимо, по технически или оперативни причини Дружествата могат да прехвърлят Вашите Лични данни в държави извън ЕИП, за които има решения на Европейската комисия за адекватност или въз основа на подходящи гаранции (напр. стандартни договорни клаузи), или специфични дерогации, предвидени в Регламент. 

 1. ПРАВА НА СУБЕКТИТЕ НА ДАННИ

8.1. На субектите на данни се предоставят правата, посочени в членове 15-22 от ОРЗД, когато е приложимо.

8.2. По-специално, субектите на данни могат да поискат от Администраторите:

 1. да получат достъп и копие от личните си данни, както и друга допълнителна информация.
 2. да поискате коригиране на неточни лични данни или попълване на непълни лични данни.
 3. при определени обстоятелства да поискате изтриване на лични данни.
 4. при определени обстоятелства да поискат ограничаване или заличаване на личните им данни.
 5. да възразите срещу обработката на данните, необходима за легитимното преследване на интересите на администраторите или за директен маркетинг.

8.3. Ако са изпълнени условията за предаване на данните съгласно член 20 от ОРЗД, субектите на данни имат също така право да получат данните, предоставени на администраторите, в структуриран формат за общо ползване, който се чете от автоматично устройство, и когато това е технически осъществимо, да предадат данните на друг администратор безпрепятствено.

8.4. Тези права могат да бъдат упражнени писмено на адрес София 1527, бул. „Александър Дондуков-Корсаков“ № 88, ет.3, офис 2, или по електронна поща, изпратена на следния адрес: bg.privacy@gigroup.com.

8.5. Субектите на данни имат право да предявяват искове пред съответния надзорен орган (за България това е Комисията за защита на личните данни).

 1. ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО

9.1. Субектите на данни имат право да оттеглят дадените съгласия по всяко време чрез писмено изпращане на адрес София 1527, бул. „Александър Дондуков-Корсаков“ № 88, ет.3, офис 2, или чрез електронно съобщение, изпратено на адрес dpo_bg@gigroupholding.com

9.2. Оттеглянето на съгласието не засяга легитимния характер на обработката въз основа на съгласието, дадено от вас преди оттеглянето.

 1. СПОРАЗУМЕНИЕ ЗА СЪВМЕСТЕН КОНТРОЛ

Дружествата са сключили споразумение за поемане на съвместен контрол върху обработката на данни в съответствие с член 26 от ОРЗД, в рамките на което съвместно ще бъдат установени редица мерки, по-специално по отношение на:

 1. Цели и средства за обработка на Лични данни;
 2. Процедури за предоставяне на своевременна обратна връзка по исканията на субектите на данни при упражняване на техните права;
 3. мерки за сигурност, подходящи за обработката на Лични данни, и процедури за справяне с нарушения на сигурността на данните;
 4. Съдържание на съобщенията за поверителност.

 

 1. ДАННИ ЗА КОНТАКТ НА СЪВМЕСТНИТЕ АДМИНИСТРАТОРИ

Контрольорът „Уайзър“ ЕООД, представлявани от законните си представители, адрес: София 1527, бул. „Александър Дондуков-Корсаков“ 88, ет.3, офис 2, e-mail: dpo_bg@gigroupholding.com.

 1. ДАННИ ЗА КОНТАКТ С ДЛЪЖНОСТНОТО ЛИЦЕ ПО ЗАЩИТА НА ДАННИТЕ (ДЗД)

Контакт с длъжностното лице по защита на данните [ДЛЗД] може да се осъществи по електронна поща: dpo_bg@gigroupholding.com