Условия за ползване

ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ ПОРТАЛ
BG.WYSER-SEARCH.COM

 

Настоящите общи условия за ползване („ Условия за
ползване
“) уреждат договорните условия за използване на услугите („ Услуги
“) от кандидатите („ Потребител “) на уеб портала (включително
достъп до същия) https://bg.wyser-search.com/ (“ Уеб портал „), собственост на Уайзър ЕООД
(“ Дружество „), със седалище в гр.
София, Александър Дондуков 88, ет.3.

Условията на сайта формират основата на споразумението
(„Споразумението“) между Wyser и вас или образуванието, което представлявате
(„Вие“). Това Споразумение влиза в сила, когато щракнете върху бутона „Напред“,
когато се регистрирате за събития/ придобиване на таланти или , ако е по-рано,
когато посетите уебсайт и използвате която и да е от услугите, включени в или
по друг начин предоставени за вас чрез уебсайта. Вие декларирате пред нас, че
имате законното право да сключвате договори (напр. не сте непълнолетен).

 

1.            Приложимост

 

1.1.       Тези Условия за ползване се прилагат за всички
взаимодействия между Компанията и Потребителя, пряко или косвено свързани с Уеб
портала и Съдържанието, както е дефинирано по-долу.

1.2.       
Потребителят се съгласява да използва уеб портала и
неговото съдържание при пълното познаване и пълното приемане на условията за
ползване, които са в сила към момента на използване на уеб портала.

1.3.       
Всички промени, които Дружеството може да направи по
свое усмотрение в Условията за ползване, ще бъдат публикувани на уеб портала и
ще станат обвързващи за Потребителя.

 

2.            Достъп до уеб портала

2.1.       Компанията предоставя на Потребителя уеб портала и
цялото свързано съдържание, услуги, информация и функции („ Съдържание “)
в съответствие с разпоредбите на настоящите Условия за ползване и
регистрационните процедури, предвидени в член 4 по-долу.

2.2.      Компанията си запазва правото по всяко време, по свое
усмотрение и без предварително уведомление, да (i) спре, прекъсне и/или
ограничи достъпа до и използването, дори частично, на уеб портала и
съдържанието (ii) да промени това Уеб портал, неговото съдържание и тези
Условия за ползване. Променените Условия за ползване влизат в сила от момента
на публикуването им на уеб портала. Потребителят е длъжен периодично да се
запознава с тези Условия за ползване, за да вземе под внимание всички направени
промени или актуализации, които автоматично се приемат и задължителни за
Потребителя след публикуването им на уебсайта.

 

3.            Спиране и анулиране на регистрация на уеб портала

3.1.       Дружеството си запазва правото да спре достъпа и
използването на уеб портала и неговото съдържание по всяко време и по каквато и
да е причина, както и да изтрие потребителя от уеб портала, без право на
възражение, в случай че :


Потребителят наруши тези Условия за ползване;

       
Потребителят използва уеб портала и неговото
съдържание за незаконни цели и/или за разпространение в мрежата на незаконно
съдържание или съдържание, което нарушава правата на трети страни;

       
налице е бездействие на Потребителя, което продължава
повече от 18 (осемнадесет) месеца;

       
това се изисква от публичен орган.

 

4.            Използване на уеб портала

 

4.1.       Използването на Уеб портала и неговото съдържание е
разрешено след приключване на процедурата по регистрация от Потребителите,
съгласно процедурите, посочени по-долу.

 

Кандидати

Кандидатите трябва да попълнят регистрационния
формуляр в съответния раздел на уеб портала, да прочетат политиката за
поверителност – като дават необходимите съгласия чрез поставяне на конкретни
флагове – и Условията за ползване. В края на регистрацията, кандидатът ще
получи на имейл адреса, посочен във формуляра за регистрация, имейл/известие,
съдържащо връзка, за да може да въведе парола за достъп до запазената зона на
уеб портала. Уточнява се, че системата позволява разпознаване на кандидата чрез
имейл адреса и следователно не е възможно да се създадат два акаунта с един и
същи имейл акаунт.

Когато се регистрирате в уебсайт , трябва да
предоставите точна и вярна информация за себе си и да се задължите да
поддържате информацията актуална през цялото време. Ваша отговорност е да
актуализирате регистрационните си данни и Уайзър ЕООД не носи никаква отговорност
в резултат на неспазване от ваша страна на това задължение.

Вие се съгласявате да пазите паролата си сигурна и
поверителна и да не позволявате на други да използват вашия акаунт. Трябва да
се въздържате от използване на акаунти на други потребители и да се въздържате
от продажба, търговия или друго прехвърляне на вашия акаунт на друга страна.

С достъп до запазената зона на уеб портала кандидатите
ще могат да се възползват от адресираните до тях услуги, включително преглед на
оферти за работа и получаване на съобщения, свързани с тях, кандидатстване за
тези от специфичен интерес, актуализиране на професионалния им профил, преглед
на някои полезни инструкции за търсене на работа и др. В случай, че кандидат
реши да подаде кандидатура, Компанията не поема задължения или отговорност по
отношение на процеса на набиране на персонал, включително подбора на кандидата,
интервюто и действителното предложение за работа. Потребителят изрично
потвърждава и приема, че Компанията не предоставя никакви гаранции или
отговорност по отношение на резултата от процеса на подбор и набиране на
персонал, включително от компании-клиенти на трети страни.

 

5.            Задължения и гаранции на потребителя

5.1.    Потребителят е единствено отговорен за използването на
уеб портала и неговото съдържание и, като осъществява достъп до същото, приема
и гарантира да ги използва за законни цели, разрешени от закона, от употребите
и обичаите и правилата на добрата воля, без да се засягат по какъвто и да е
начин спрямо правата на Дружеството и/или трети страни и във всеки случай в
съответствие с тези Условия за ползване.

5.2.       Осъществявайки достъп до Уеб портала и Съдържанието,
Потребителят се задължава да не предприема действия, които могат да накърнят
имиджа, интересите и/или правата на Дружеството. Потребителят също така се
съгласява да не предприема никакви действия, които могат да повредят, направят
невъзможно използването или претоварването му, или които могат по някакъв начин
да попречат на нормалното използване на уеб портала от други потребители.

5.3.       Потребителят се задължава да обезщети и предпази
Компанията от всякакви искове, искания, жалби или вредни последици, които могат
да възникнат от използването на уеб портала и Съдържанието от Потребителя по
начин, който не е в съответствие с разпоредбите, посочени в по-горе.

5.4.       Потребителят гарантира, че цялата информация,
предоставена по време на процеса на регистрация и/или съобщена чрез попълване
на конкретни формуляри или договорни клаузи, е вярна, точна и пълна. Компанията
може по свое усмотрение да предотврати достъпа до уеб портала чрез деактивиране
и/или изтриване на акаунта на субекта на данните, ако изглежда, че последният е
предоставил непълни, остарели или неверни лични данни.

5.5.       Потребителят трябва да пази в тайна идентификационните
данни за достъп до личната си зона, като поема пълна и изключителна отговорност
за тях. Потребителят ще бъде изцяло отговорен за всяка операция, извършена чрез
неговия/нейния акаунт. Всички щети, които могат да възникнат от неправилното
използване на идентификационните данни, включително от трети страни, ще бъдат
отговорност единствено на Потребителя, който с настоящото декларира, че
обезщетява и предпазва Компанията от всички искове, включително обезщетение за
щети, свързани, пряко или непряко за гореспоменатата употреба.

5.6.       В случай, че Потребителят узнае за неразрешено
използване на идентификационните данни за достъп, той/тя трябва незабавно да
уведоми Компанията и незабавно да промени своята парола, като следва
инструкциите, предоставени от системата за възстановяване на паролата в рамките
на Уеб портала.

5.7.       Потребителят гарантира, че всички материали, изпратени
или качени на уеб портала („ Материал “) (i) са законни и точни, (ii)
отговарят на всички закони, правила и разпоредби, (iii) не нарушават
никое право на използване на интелектуална собственост или на трети страни, (iv)
не е клеветническа, нецензурна, обидна, порнографска, (v) не съдържа
грешки или вируси и (vi) не е измамна. Потребителят потвърждава и се
съгласява, че Компанията си запазва правото да премахва всеки материал от уеб
портала, ако смята, че потребителят нарушава условията, посочени по-горе.

5.8.       Потребителят предоставя на Компанията световен,
неизключителен, неотменим и неограничен лиценз за използване, публикуване,
копиране, модифициране, показване, предаване и/или разпространение на Материала
за всякакви цели (общо „ Използване на Материала “), при условие че че
личната информация по всяко време ще се обработва от Компанията в съответствие
с приложимите закони за поверителност.

 

6.            Изтриване на акаунт от потребителя

6.1.       Потребителят може да поиска изтриване на своя акаунт
от уеб портала по всяко време, като следва инструкциите, предоставени в уеб
портала.

 

7.            Липса на бизнес отношения

 

7.1.       Уеб порталът и неговото съдържание не са предназначени
да установяват каквато и да е форма на търговски отношения между потребителя и
компанията.

7.2.       Съдържанието на уеб портала не трябва да се тълкува
като оферта, предложение или покана за закупуване, прехвърляне или договаряне
на нещо от страна на Компанията, нито като покана за предприемане на каквато и
да е търговска операция.

 

8.            Правата на интелектуална собственост

8.1.       Всички права на интелектуална собственост, свързани с
уеб портала и неговото съдържание (включително лога, търговски марки,
отличителни знаци и оформления) са и остават изключителна собственост на
Компанията. При никакви обстоятелства настоящите Условия за ползване или
използването на Уеб портала и Съдържанието не предоставят на Потребителя
никакви права на интелектуална собственост върху тях. Поради това е забранено
на Потребителя да възпроизвежда, трансформира, разпространява, публикува,
предоставя, извлича, променя, използва, изпраща повторно и/или използва
повторно по какъвто и да е друг начин, чрез каквито и да е средства или
процедури, всяко Съдържание на уеб портала, освен в случаите, посочени в
настоящите Условия за ползване.

8.2.       На потребителя се предоставя отменяемо,
неизключително, непрехвърляемо и неподлежащо на сублицензиране право за достъп
и използване на уеб портала и неговото съдържание, ограничено до: (i) за
кандидати, лична и некомерсиална употреба; (ii) за специалисти по набиране на
персонал, използване за целите на набирането на персонал, свързани с кандидати,
които са споделили информацията си с Компанията или чрез уеб портала (т.е.,
наред с другото, че служителите, които не са членове на Компанията, могат да
имат достъп до тази информация и да я използват изключително за конкретни обяви
за работа, без да разкривате такава информация, да копирате части от базата
данни или да ги използвате за рекламиране на услуги на други лица); и (iii)
освен както е предвидено (i) и (ii), единствено за лична, некомерсиална
употреба.

 

8.3.       Всеки софтуер, предоставен за изтегляне от този уеб
портал, е предмет, доколкото има лицензионно споразумение с краен потребител за
такъв софтуер, на условията на това лицензионно споразумение с краен
потребител, с изключение на настоящите Условия за използване. Ако по някаква
причина няма лицензионно споразумение или такова лицензионно споразумение с
краен потребител е неприложимо, използването на такъв софтуер ще се урежда от
тези Условия за ползване.

 

8.4.       Всяко използване на Уеб портала и Съдържанието,
различно от предвиденото в този Раздел 8 (включително публикуване, преглеждане
на страница от Уеб портала, спам , атаки за отказ на услуга, паяк ,
изкуствен интелект, всичко, което може да намали производителността на Уеб
портал, събиране, модифициране, рамкиране, предаване или разпространение) (i)
не е разрешено без предварителното одобрение на Компанията и (ii) може да
представлява нарушение на правата на интелектуална собственост и/или
престъпление и/или да породи на иск за обезщетение.

8.5.       Потребителят се съгласява да спазва всички инструкции,
предоставени във връзка с уеб портала, както и да спазва всички приложими
закони, правила и разпоредби, свързани с използването на уеб портала.

 

9.            Обработка на лични данни

9.1.       Компанията се задължава да спазва цялото приложимо
местно законодателство относно защитата и обработката на лични данни.

9.2.       Компанията се задължава да спазва всички задължения,
свързани със защитата и обработката на личните данни, включително събирането и
използването на личната информация на Потребителя, като приема подходящи мерки
за сигурност.

 

10.        Ограничаване на отговорността

10.1.  Компанията изрично изключва всякаква отговорност за
грешки и/или пропуски в съдържанието и уеб портала.

10.2.  
Когато уеб порталът съдържа връзки към други
уебсайтове и ресурси, предоставени от трети страни, такива връзки и ресурси са
предназначени да бъдат предоставени само за информационни цели. Включването на
каквато и да е връзка не означава одобрение от Компанията на такива уебсайтове
на трети страни и информацията, съдържаща се в тях.

 

10.3.  Потребителят потвърждава, че използването на уеб
портала и съдържанието е негова/нейна единствена и пълна отговорност. Поради
това Компанията по никакъв начин няма да бъде държана отговорна в случай на
закъснения, неизправности и прекъсвания, понесени от Потребители и/или трети
страни след и/или по време на използването и/или невъзможността да се използва
уеб портала.

 

10.4.   Компанията по никакъв начин не носи отговорност за каквито и да е наранявания, смърт,
разходи, преки, косвени или последващи щети (включително, но не само, щети за
икономически загуби, пропуснати печалби/шансове, прекъсване на бизнеса или
загуба на информация или всякакви други икономически загуби), независимо от
причините, произтичащи от или във връзка с използването или разчитането на уеб
портала, включително всеки компютърен вирус. Отговорност на Потребителя е да
използва антивирусна програма, докато използва този уеб портал.

10.5.   Потребителите се съгласяват да обезщетят и предпазят Компанията от всякакви и всички разходи,
разноски, отговорности, наранявания, щети, претенции, искания, производства,
включително адвокатски хонорари, които Компанията може да понесе в резултат на
(i) всяко незаконно използване на Материалите или (ii) всяко нарушение на тези
Условия за ползване.

 

10.6.  Компанията по никакъв начин не носи отговорност за
неспазване на задълженията, произтичащи от Условията за ползване, в случай че
това неспазване е причинено от непредвидими обстоятелства и/или непреодолима
сила, повреди, претоварвания, дори временни прекъсвания на телефона , оператори
на електроенергия и мрежови линии, както и чрез неправилно функциониране на
услуги, външни за неговите сървъри и управлявани от трети страни.

 

11.        Приложим закон и юрисдикция

11.1.   Условията за
ползване се подчиняват изключително на българското законодателство.

 

11.2.   Всеки спор, свързан със съществуването, тълкуването, изпълнението или валидността на
Условията за ползване, или която и да е част от тях, и/или всеки спор, който
може да възникне между Потребителя и Компанията, независимо дали е пряко или
косвено свързан с уеб портала, Условията за използване, използването на уеб
портала, съдържанието и използването на материалите, са предмет на
изключителната юрисдикция на Софийския съд.

 

12.        Заключителни разпоредби

 

12.1.  Условията за ползване представляват цялото
споразумение между Потребителя и Дружеството във връзка с използването на уеб
портала и неговото съдържание.

 

12.2.  Ако някоя от разпоредбите на Условията за ползване се
окаже незаконна, невалидна или неприложима в определена юрисдикция, това няма
да засегне законността, валидността или изпълнимостта на същата разпоредба в
която и да е друга юрисдикция, или законността, валидността или приложимостта
на други разпоредби на Условията за ползване.

 

12.3.   Всеки отказ, изричен или подразбиращ се, от страна на Компанията на която и да е от
разпоредбите на Условията за ползване и/или на всяко нарушение или неизпълнение
от страна на Потребителя, не представлява окончателен отказ и при всички случаи
не пречи на Компанията да последващо прилагане на разпоредбите на Условията за
ползване, които не са отменени, или от действие в случай на последващи
нарушения или неизпълнение от страна на Потребителя.

 

13.        Контакти

Всички искания за разяснения във връзка с Условията за ползване, както и всякаква
допълнителна информация могат да бъдат поискани на следния имейл адрес:
dpo_bg@gigroupholding.com