LINKEDIN

Политика за поверителност

Политика за поверителност

ОПЕРАТОР НА ДАННИ

Wyser ЕООД (“Wyser”)

със седалище: София, бул. Александър Стамболийски 84, ет.6

Телефон: +359 2 952 36 90

e-mail address bg.privacy@gigroup.com.

ОТГОВОРНИК ПО ЗАЩИТА НА ДАННИ (ОЗД)

Piazza IV Novembre 5, 20124 Milan, Italy, на вниманието на „Длъжностното лице по защита на данните“

e-mail address: dpo@gigroup.com 

МЕТОДИ НА ОБРАБОТКА

Обработката на данни се основава на принципите на коректност, законосъобразност, прозрачност и минимизиране на данните. Извършва се както ръчно, така и чрез автоматизирани методи, предназначени да ги запомнят, обработват и предават и ще се осъществи чрез подходящи технически и организационни мерки, доколкото е разумно и според състоянието на техниката, за да се гарантира, наред с други неща, сигурност, поверителността, целостта, наличността и устойчивостта на системите и услугите, избягване на риска от загуба, унищожаване, неоторизиран достъп или разкриване или, във всеки случай, незаконна употреба, както и чрез разумни мерки за своевременно изтриване или коригиране на неточни данни съгласно целите, за които се използват.

ПРАВА НА СУБЕКТИ НА ДАННИ

Субектите на данни могат да поискат от Администратора на лични данни достъп до данните, тяхната отмяна, коригиране на неточни данни, интегриране на непълни данни, както и ограничаване на обработката в случаите, предвидени от GDPR.

Субектите на данни имат право да възразят по всяко време, изцяло или частично, срещу обработването на данни, необходими за законните интереси на Администратора на данни.

Освен това в случаите, предвидени в чл. 20 от GDPR, Субектите на данни имат право да получават данните, обработвани от Администратора на данни в структуриран формат, често използван и четим от автоматично устройство, както и, ако е технически осъществимо, да ги предават безпрепятствено на друг собственик.

Субектите на данни имат право да подадат жалба до компетентния надзорен орган (по-специално в държавата-членка, в която обикновено пребивават или работят, или в държавата, в която е извършено предполагаемото нарушение).

Тези права могат да бъдат упражнени в писмен вид чрез писмо по пощата, на посочения по-долу адрес или чрез електронна поща на следния имейл адрес: bg.privacy@gigroup.com  .

ОТТЕГЛЯНЕ НА СЪГЛАСИЕТО

Субектите на данни имат право да оттеглят даденото съгласие по всяко време чрез акаунта си в запазената зона на myWyser или чрез изпращане на съобщение по имейл на bg.privacy@gigroup.com 

Субектите на данни имат право по всяко време да възразят срещу обработването на лични данни, отнасящи се до тях, извършено за целите на директния маркетинг:

  • като пишете по пощата на посочения по-горе адрес
  • по електронна поща на следния имейл адрес: bg.privacy@gigroup.com 
  • като щракнете върху съответните връзки, съдържащи се в съобщенията, които ще ви бъдат изпратени.

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието, дадено преди оттеглянето.

 

Данни, събрани при сърфиране в нашия интернет сайт

Чрез уебсайта кандидатът може да се регистрира в портала myWyser:

ЦелЗапазване на данни
с цел регистрация в запазената зона на MyWyser за проучване и подборДанните се въвеждат във фирменатабаза данни и се съхраняват в рамките на 30 месеца от момента на въвеждането им или от последното взаимодействие със Сайта.

На началната страница на сайта е публикувана политика за поверителност за потенциални клиенти:

ЦелЗапазване на данни
Данните се обработват за маркетингови цели, за изпращане на информация и промоционални съобщения, свързани с услугите, предлагани от Wyser, за извършване на статистически и/или пазарни проучвания и проучвания, както с традиционни методи за контакт, така и с автоматизирани методи за контакт.Данните се въвеждат във фирмената база данни докато съгласието не бъде оттеглено от клиентите.
Информация за поверителност налична на уебсайта: