LINKEDIN

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ

ЧЛЕН 13 ОТ РЕГЛАМЕНТ 2016/679 (ЕС). (“GDPR”)

 

АДМИНИСТРАТОР

Wyser България
гр. София, 1527, бул. Александър Дондуков №88, ет. 3

 Тел: 0885 55 04 70
mail: dpo_bg@gigroupholding.com (“Wyser”)

ОТГОВОРНИК ПО ЗАЩИТАТА НА ДАННИТЕ

Data Protection Officer

e-mail адрес: dpo_bg@gigroupholding.com

ЗАЩО СЕ ОБРАБОТВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И

ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ Е ЗАКОННА?

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

Обработката на лични данни се извършва с цел обработка на заявки за информация относно услугите, предлагани от Wyser или от компаниите от Групата.

По-специално, ако искането за информация се отнася до услуги, предлагани от други дружества от Групата, Wyser може да го намери, като посочи данните за контакт или може да го препрати директно на съответната компания с цел подходящ и навременен отговор от същата.

За времето, необходимо за обработка на заявки за информация.
Правното основание, приложимо за обработката на лични данни, е изпълнението на договора със субекта на данните или изпълнението на преддоговорни мерки, приети по искане на същия, , съгласно чл. 6 параграф (1) нека. б) от GDPR. 
След като изтекат посочените по-горе периоди на съхранение, личните данни ще бъдат унищожени, изтрити или направени анонимни, в съответствие с процедурите за техническо изтриване и архивиране.

 

ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ПРЕДОСТАВЯНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
Предоставянето на лични данни, отбелязани със звездичка във формуляра за събиране на данни, е задължително. Отказът за предоставяне на такива лични данни не позволява на Wyser да обработва заявки за информация.
ПОЛУЧАТЕЛИ НА ДАННИТЕ
Личните данни могат да се обработват само от служители на отделите на компаниите, упълномощени да обработват такива данни, тъй като те са отговорни за преследването на горепосочените цели. Тези служители са получили подходящи инструкции за експлоатация в това отношение.

Личните данни могат да бъдат съобщавани на следните субекти или категории субекти, действащи като единствен администратор:

•         Фирми от Групата в България или в чужбина, дори извън Европейския съюз, ако искането за информация се отнася за услуги, предлагани от други компании от Групата.

Личните данни могат също да бъдат обработвани от името на Wyser от субекти, назначени за Обработващи, на които са дадени подходящи инструкции за работа. Тези предмети са включени в следните категории:

•         компании, които предоставят ИТ услуги;

•        Фирми за управление и поддръжка на сайтове.

Списъкът с получатели на данни се актуализира постоянно и може да бъде намерен лесно и безплатно, като изпратите писмено съобщение до Администратора или имейл до dpo_bg@gigroupholding.com
ПРЕХВЪРЛЯНЕ НА ДАННИ ИЗВЪН ЕС
 
ПРАВА НА СУБЕКТИ НА ДАННИ
Можете да поискате от Администратора достъп до личните данни, които се отнасят за вас, те да бъдат коригирани или изтрити, за добавяне на непълни лични данни или за ограничаване на използването в случаите, посочени в GPDR, както и да възразите срещу обработването му в случаи на легитимен интерес на Администратора.
Освен това, в случаите, когато обработването се основава на съгласие или на договор и се извършва с помощта на автоматизирани инструменти, имате право на преносимост на данните, с други думи да получавате данните в структуриран, често използван и четим от машина формат и, когато е технически осъществимо, да предава тези данни на друг администратор без никакви пречки.
По всяко време можете да подадете жалба до Органа за защита на данните, както и да прибягвате до други средства за защита, предвидени от приложимото законодателство.
Тези права могат да бъдат упражнени чрез изпращане на писмено съобщение до Администратора на посочения по-горе адрес или чрез електронна поща до dpo_bg@gigroupholding.com