LINKEDIN

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ОБРАБОТВАНЕТО НА ЛИЧНИ ДАННИ – ЧЛ. 13 ОТ РЕГЛАМЕНТ (ЕС) 2016/679(‘GDPR’)

КОЙ Е АДМИНИСТРАТОРЪТ НА ДАННИ?

 • Wyser ЕООД, регистрационен номер ЕИК 130257069, ДДС номер BG130257069, в лицето на законния си представител (“Wyser”)
 • Tack & TMI Bulgaria ЕООД, регистрационен номер ЕИК 131065310, ДДС номер BG131065310, в лицето на законния си представител(“Tack & TMI”)
 • GI Group ЕООД, регистрационен номер ЕИК 131049402, ДДС номер BG131049402, в лицето на законния си представител (“Gi Group”)
 • GI Group Outsourcing ЕООД, регистрационен номер ЕИК 205946686, в лицето на законния си представител (“Gi Group Outsourcing”)

Всички действащи като Gi Group дружества (“Дружества” или “Съвместни администратори”)

Единен адрес за кореспонденция: София, бул. Александър Стамболийски 84, ет. 6

Единен тел: +359 2 952 36 90 Единен e-mail адрес: bg.privacy@gigroup.com

КАК МОЖЕТЕ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С ОТГОВОРНИКА ПО ЗАЩИТАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ (‘ОЗД’)?

Piazza IV Novembre 5, 20124 Milan, на вниманието на ‘Data Protection Officer’

e-mail: dpo@gigroup.com

ЗАЩО СЕ ОБРАБОТВАТ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ И ПРИ КАКВИ УСЛОВИЯ ОБРАБОТКАТА НА ЛИЧНИ ДАННИ Е ЗАКОННА??

 1. Отговор на искане за информация

Обработката на лични данни се извършва за обработка на заявки за информация относно услугите, предлагани от Компаниите. Wyser може да предостави данните за контакт или да ги препрати директно на свързаната компания от Групата с цел подходящ и навременен отговор от същата.

Съгласно чл. 6(1)(B) от GDPR, обработването е необходимо за изпълнението на договор, по който субектът на данните е страна, или за да се предприемат стъпки по искане на субекта на данните преди сключване на договор.

 1. Редовни съобщения за уведомяване на кандидати

Обработката на лични данни се извършва за изпращане на периодични съобщения за докладване на кандидати в администрацията или за директно вмъкване.

Правното основание, което легитимира обработването, е съгласието. Разбираемо е, че съгласието за обработка на данни за тази цел е изцяло по избор.

 1. Маркетинг от компаниите

Обработката на лични данни се извършва за изпращане на информация и промоционални съобщения, свързани с услугите, предлагани от Компаниите (временна работа, търсене и подбор) за завършване на проучвания и статистически и/или пазарни проучвания или за събития, организирани от компаниите, като се използват и двете традиционни и автоматизирани методи за контакт (например електронна поща, sms, телефонни обаждания и др.).

Правното основание, което легитимира обработването, е съгласието. Разбираемо е, че съгласието за обработка на данни за тази цел е изцяло по избор.

 1. Маркетинг от други компании на Gi Group

Обработката на лични данни се извършва за получаване на информация и промоционални съобщения от други компании от Групата – също разположени извън Европейското икономическо пространство – свързани с услугите, предлагани от същите компании, или за извършване на проучвания и статистически и/или проучване на пазара, като се използват както традиционни, така и автоматизирани методи за контакт (напр. имейл, sms, телефонни обаждания и др.).

Правното основание, което легитимира обработването, е съгласието. Разбираемо е, че съгласието за обработка на данни за тази цел е изцяло по избор.

КОЛКО ДЪЛГО СЪХРАНЯВАМЕ ВАШИТЕ ЛИЧНИ ДАННИ?

 1. Отговор на искане за информация

Данните ще се съхраняват за времето, необходимо за обработка на заявките за информация.

 1. Редовни съобщения за уведомяване на кандидати

Данните ще се обработват до оттегляне на съгласието.

 1. Маркетинг от компаниите

Данните ще се обработват до оттегляне на съгласието.

 1. Маркетинг от други компании на Gi Group

Данните ще се обработват до оттегляне на съгласието.

След като изтекат посочените по-горе срокове за съхранение, личните данни ще бъдат изтрити или анонимни, в съответствие с процедурите за техническо отмяна и архивиране.

ДЪЛЖНИ ЛИ СТЕ ДА ПРЕДОСТАВИТЕ ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Предоставянето на лични данни, отбелязани със звездичка във формуляра, е задължително: отказът за предоставяне на такива лични данни не позволява на Wyser да обработва искания за информация.

КОИ СА ПОЛУЧАТЕЛИТЕ НА ЛИЧНИТЕ ДАННИ?

Личните данни ще се обработват изключително от служители на функциите на Компаниите, упълномощени да обработват данни за гореспоменатите цели, които са изрично упълномощени за обработката и които са получили подходящи инструкции за експлоатация.

Личните данни могат да бъдат разкривани на следните категории субекти, които действат като администратори:

 • Компании от групата в чужбина, дори извън Европейското икономическо пространство, ако искането за информация се отнася до услуги, предлагани от други компании от групата.

Личните данни могат също да бъдат обработвани от името на Компаниите от лица, определени като Обработващи данни. Тези предмети са включени в следните категории:

 • Услуги за управление и поддръжка на сайта;
 • Услуги за управление и поддръжка на база данни на клиенти;
 • Архивни услуги;
 • Комуникационни пощенски услуги;
 • Услуги за проучване на пазара.

Списъкът с получатели на данни може да бъде получен чрез изпращане на писмено съобщение до Администратора на данни или имейл до bg.privacy@gigroup.com

ПРЕХВЪРЛЯМЕ ЛИ ДАННИ ИЗВЪН ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО (ЕИП)?

Данните могат да се прехвърлят в чужбина към страни, които не принадлежат към ЕИП, и по-специално към:

 • Аржентина, Швейцария и Обединеното кралство, чието ниво на защита на данните е счетено от Европейската комисия за адекватно съгласно чл. 45 от GDPR
 • Бразилия, Китай, Колумбия, Хонконг, Индия, Черна гора, Русия, Сърбия, Турция, при подписване на Стандартните договорни клаузи, приети/одобрени от Европейската комисия на основание чл. 46, 2, в) и г) от GDPR

Решенията за съвместимост могат да се консултират на следния линк: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/adequacy-decisions_en

Копие от стандартните договорни клаузи, подписани от Gi Group, можете да получите чрез изпращане на имейл до bg.privacy@gigroup.com

КАКВИ СА ПРАВАТА НА СУБЕКТИ НА ДАННИ?

Субектите на данни могат да поискат от Съвместните администратори достъп до личните им данни, тяхното коригиране или заличаване, интегриране на непълни данни, ограничаване на обработването в случаите, предвидени в чл. 18 GDPR, както и противопоставянето на обработването в случай на данни, обработвани за целите на директния маркетинг или законни интереси.

Освен това, в случаите, в които обработването се основава на съгласие или договор и се извършва с автоматизирани инструменти, субектите на данни имат право да упражнят правото на преносимост на данните, като получат своите лични данни в структуриран, често използван и четим от устройството формат, както и, ако е технически осъществимо, да ги предаде на друг администратор без пречки.

Тези права могат да бъдат упражнени чрез изпращане на имейл до bg.privacy@gigroup.com.

Субектите на данни имат право да подадат жалба до компетентния надзорен орган (по-специално в държавата-членка, в която обикновено пребивават или работят, или в държавата, в която е извършено предполагаемото нарушение).

КАК МОЖЕТЕ ДА ОТТЕГЛИТЕ СЪГЛАСИЕТО СИ?

По всяко време можете да оттеглите съгласието си за обработване на лични данни, извършвано за целите на директния маркетинг, като пишете на имейл адреса: bg.privacy@gigroup.com и/или като кликнете върху съответните връзки, съдържащи се в съобщенията, които ще Ви бъдат изпратени.

Оттеглянето на съгласието не засяга законосъобразността на обработването въз основа на съгласието преди оттеглянето.